Verksamhetsmål

Kunskap och lärande ska vara inspirerande och lustfyllt

Verksamhetsmål för Förskolan Blåbärsstället

På Förskolan Blåbärsstället jobbar vi efter Lpfö 18 och målen för verksamheten utgår ifrån den. Det finns några områden som är särskilt betydelsefulla för vår verksamhet och som vi fördjupat oss i och vår värdegrund utgår från dessa områden: Trygghet, värdegrund, kunskap och lärande och leken.

Trygghet
Värdegrund
Kunskap och lärande
Leken

Vi arbetar utifrån olika ämnen som ligger oss varmt om hjärtat:

 • Bild och form
 • Musik och rytmik
 • Naturupplevelser
 • Språklig medvetenhet
 • Experiment/Teknik
 • Matematik

Dessutom finns vi i en hemmalik miljö och serverar hemlagad mat varje dag. Alla ska känna sig välkomna och hemma på Blåbärsstället.

Trygghet

Att känna trygghet är a och o för att barn och föräldrar ska kunna trivas hos oss.
Detta skapar vi genom att:

 • Ha en god föräldrakontakt. Känner föräldrarna tillit och trygghet med personalen så gör barnen det också.
 • Vi jobbar med föräldrarna i form av inskolning, inskolnings- och utvecklingssamtal, ”drop-in fika”, föräldramöten, information genom ”Blåbärsnytt”, telefonsamtal och givetvis den viktiga dagliga ”tamburkontakten”.
 • Familjen ska alltid bli bemött vid lämning och hämtning, och familjen ska aldrig mötas av någon okänd personal på morgonen.
 • Vi jobbar med en trygg och stadig personalgrupp, där alla känner varandra och ingen är okänd för barn och föräldrar.
 • Barnen ska vara trygga i sig själva och i barngruppen. Detta tränar vi på i den fria leken och på samlingarna genom att barnen får träna sig att våga vara med i leken och våga prata inför varandra. Det är viktigt att barnen vågar vara sig själv och kunna tro på sig själva, då växer dem som individer.

Värdegrund

Alla som finns i förskolan ska känna sig trygga och respekterade enskilt och i grupp. Alla ska behandlas lika oavsett kön eller etnisk bakgrund. Hos oss får det inte förekomma mobbing eller annan kränkande behandling.

Därför pratar vi mycket om hur man ska vara mot varandra och vi tränar på att:

 • Visa respekt och hänsyn inför varandra.
 • Att respektera både barn och vuxna.
 • Att kunna ha empati och förståelse för andra.
 • Alla är lika mycket värda, fast alla är olika.
 • Man är omtyckt för den man är och inte för vad man kan.

Vi jobbar för att vara en bra kompis. Att ta hand om varandra och har till exempel kompissamlingar och ”stensamtal”.

Vi jobbar efter jämställdhet:

 • Att flickor och pojkar ska få samma utrymme i verksamheten.
 • Att vi ska ha en så jämn barngrupp som möjlig vad gäller kön och ålder.

Kunskap och lärande

Nyfikenhet, glädje och lust är grundstenarna för lärandet. I förskolan ska alla ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Kunskap och lärande ska vara roligt och lustfyllt. Nya kompetenser som utvecklas behöver ha med alla sinnen i lärandet.

Lek och lärande är två sidor av samma sak. Vår ambition är att det ska vara lustfyllt att lära och varje barn ska ha rätt att lyckas i detta.

Utifrån dessa punkter jobbar vi när vi tänker på kunskap och lärande:

 • Barnen lär genom delaktighet och upplevelser på samlingen och i aktiviteter.
 • Barnen får lära sig med alla sinnen.
 • För att barnen ska känna igen sig upprepar vi inlärningen. Det blir en trygghet att veta vad som händer i olika situationer.
 • Barnen får utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar.
 • Vi vill väcka deras nyfikenhet till att lära sig nya saker.
 • Vi vill bygga vidare på barnens tankar och funderingar.
 • Vi arbetar med språkutvecklingen genom sånger (sångpåsar), rim och ramsor, och sagor (sagolådor) och mycket annat.
 • Barnen lär också av varandra. De stora lär sig att ta hänsyn till de små och att hjälpa dem. De små barnen tar efter och lär av de stora barnen.

Leken

Vi lägger stor vikt vid den fria leken, som i sin tur lägger grunden till sociala relationer och till ett livslångt lärande.

I leken får barnen möjligheten att träna många olika kompetenser, till exempel:

 • Socialkompetens/social träning
 • Ömsesidighet – att kunna ge och ta
 • Konflikthantering – att våga säga ifrån
 • Turordning
 • Kompromissa
 • Stimulera sin fantasi
 • Övar sig i sitt språk
 • Barnen bearbetar sin vardag i leken

Leken är alltid frivillig men vi ”pushar” barnen till att våga vara med. På Blåbärsstället har vi flera små rum. Där har man möjlighet till att leka ostört och valmöjligheter till olika lekar.